Viktoriya

5, Okruzhnaya str., Zelenogradsk

A market